Bhi:Shma E:Ka:Dasi
By Sruthi Samudrala @ Prajna New England - Acton, Posted 26-Jan-2020

Bhi:shma E:ka:dasi

Bhi:shma E:ka:Dasi is considered as Birthday of Sri ViahnuSahansraNamam because Bhi:shma was the one who unveiled VSN to Yudistara while he was on the Bed of Arrows: